Klientské centrum Klientská centra ČR

Klientské centrum ERGO pojišťovna, a.s.

Kontakty

Naše pobočky a 
poradenská místa
Kontakty na naše pobočky naleznete zde 
Ředitelství ERGO pojišťovna, a.s.
BB Centrum budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon, fax Tel.: +420 221 585 111
Fax: +420 221 585 555
E-mail info@ergo.cz
61 85 87 14
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2740
Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4010032987/6800
online půjčka

Důležité formuláře ke stažení

Kontaktní formulář

Opakovaný tisk online smlouvy

Platba pojistného

 

Bankovní spojení

Sberbank CZ, a.s.
4010032987 / 6800

variabilní symbol platby = číslo Vaší pojistné smlouvy

V případě uhrazení pojistného se špatným nebo žádným variabilním symbolem bude tato platba považována za neuhrazenou.

 

Způsob platby pojistného

Pojistné lze uhradit hotově, vkladem v hotovosti, poštovní poukázkou, převodem z účtu, inkasem či  pomocí SIPA. V případě inkasního způsobu platby je nutné požádat Vaši banku o povolení k inkasu a nastavit si dostatečně vysoký limit pro danou platbu. V případě platby v hotovosti na naší pobočce či obchodnímu zástupci (pouze 1. pojistné, neživotní produkty) Vám bude vždy vystaven doklad o platbě – inkasní lístek. Tento si, prosím, pečlivě uschovejte.

 

Změna způsobu/frekvence platby, bankovního spojení

Změna způsobu či frekvence platby je možná telefonicky, v případě změny bankovního spojení a veškerých změn týkajících se plateb pomocí SIPA či inkasa je nutné podat písemnou žádost. Za tímto účelem, prosím, použijte kontaktní formulář. Můžete nás také kontaktovat emailem či poštou.

 

Splatnost pojistného

Pojistné je splatné k 1. dni pojistného období. V případě měsíční platby tedy vždy k 1. dni daného měsíce.

 

Dlužné pojistné

V případě dlužného pojistného Vám bude odeslána tištěná upomínka. Pokud dlužné pojistné nebude uhrazeno, dochází k přerušení pojištění a tím ztrátě pojistné ochrany. I o této skutečnosti Vás písemně informujeme, a to doporučeným dopisem. Dlužné pojistné je z naší strany vymáháno. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že pojistník je povinen nám neprodleně nahlásit veškeré změny týkající se jeho pojištění, tedy i změnu adresy. Pokud nám nebyla změna adresy z Vaší strany nahlášena a korespondence se nám vrátila, považuje se upomínka za doručenou.

Více informací na www.ergo.cz

Půjčka vhodná pro každého